Kroatien

Reise:      Mai 2005, Mai 2010
Route:  

Zagreb - Platvice - Zadar

Osijek - Vucovar - Ilok 

Highlights:  
  • Platvice N.P.
  • Danub-Drava N.P. - Fortsetzung der Fauna
  • Vucovar - hier spührt man den Krieg immer noch
  • Strecke: Vucovar nach Ilok  
Reisebericht   Kroatien
Nützliche Links: